Historical Society celebrates Elk County's 170th birthday